بست تشک
  تولید کننده : تینافلز آسیا
نام محصول: بست تشک
  کد محصول: 7166
بست تشک
  تولید کننده : تینافلز آسیا
نام محصول: بست تشک
  کد محصول: 7146
سوزن دوخت کارتن
  تولید کننده : تینافلز آسیا
نام محصول: سوزن دوخت کارتن
  کد محصول: 32
سوزن منگنه
  تولید کننده : تیتا فلز آسیا
نام محصول: سوزن منگنه
  کد محصول: 140=132
سوزن منگنه
  تولید کننده : تینا فلز آسیا
نام محصول: سوزن منگنه
  کد محصول: 131=13
سوزن منگنه
  تولید کننده : تینا فلز آسیا
نام محصول: سوزن منگنه
  کد محصول: 140
سوزن منگنه
  تولید کننده : تینافلز آسیا
نام محصول: سوزن منگنه
  کد محصول: 14
سوزن منگنه
  تولید کننده : تینافلز آسیا
نام محصول: سوزن منگنه
  کد محصول: 530
سوزن منگنه
  تولید کننده : تینافلز آسیا
نام محصول: سوزن منگنه
  کد محصول: 71
سوزن منگنه
  تولید کننده : تینافلز آسیا
نام محصول: سوزن منگنه
  کد محصول: 88
سوزن منگنه
  تولید کننده : تینافلز آسیا
نام محصول: سوزن منگنه
  کد محصول: 98
سوزن منگنه
  تولید کننده : تینافلز آسیا
نام محصول: سوزن منگنه
  کد محصول: 97
سوزن منگنه
  تولید کننده : تینافلز آسیا
نام محصول: سوزن منگنه
  کد محصول: 779
سوزن منگنه سی شکل
  تولید کننده : تینافلز آسیا
نام محصول: سوزن منگنه سی شکل
  کد محصول: 1224
سوزن منگنه صحافی
  تولید کننده : تینافلز آسیا
نام محصول: سوزن منگنه صحافی
  کد محصول: 23
سوزن منگنه صنعتی
  تولید کننده : تینافلز آسیا
نام محصول: سوزن منگنه صنعتی
  کد محصول: 92/192
سوزن منگنه کارتن
  تولید کننده : تینافلز آسیا
نام محصول: سوزن منگنه کارتن
  کد محصول: 35
میخ بی سر
  تولید کننده : تینافلز آسیا
نام محصول: میخ بی سر
  کد محصول: P/600
میخ پشت قاب
  تولید کننده : تینافلز آسیا
نام محصول: میخ پشت قاب
  کد محصول: Felxi
میخ شانه ای
  تولید کننده : تینافلز آسیا
نام محصول: میخ شانه ای
  کد محصول: F
میخ شانه ای
  تولید کننده : تینافلز آسیا
نام محصول: میخ شانه ای
  کد محصول: FT
میخ شانه ای
  تولید کننده : تینافلز آسیا
نام محصول: میخ شانه ای
  کد محصول: TN
میخ وی جهت قاب عکس
  تولید کننده : تینافلز آسیا
نام محصول: میخ وی جهت قاب عکس
  کد محصول: V-nail
  
دی ان ان evoq